Artikel 1: Algemeen

-

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door HotConcept, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. Algemene Voorwaarden van de klant of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van koper wordt door HotConcept uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 HotConcept is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

1.4 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door HotConcept zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

-

2.1 Alle aanbiedingen van HotConcept zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan HotConcept mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures, flyers en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden HotConcept niet.

2.2 HotConcept is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt HotConcept dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de klant mede.

2.3 HotConcept en de klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van HotConcept dient als uitgangspunt van bewijs van de door de klant aan HotConcept verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door HotConcept verrichtte leveringen.

Artikel 3: Prijzen

-

3.1 De prijs voor een artikel wordt vermeld in euro’s, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In de meeste gevallen exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders is vermeld op de website.

3.2 HotConcept behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen vijf werkdagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4: Betaling

-

Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

Artikel 5: Levering

-

5.1 HotConcept streeft er naar uw geplaatste en betaalde bestelling in Nederland binnen 3 dagen, in België/Duitsland binnen 4 dagen en in Frankrijk binnen 5 werkdagen te leveren.  Uitzondering hierop zijn speciaal voor de koper geproduceerde producten of producten waarbij specifiek staat vermeld dat de levertijd langer is.

5.2 De door HotConcept opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

5.3 Overschrijding van de door HotConcept opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.4 Zodra het artikel op het afleveradres aan de klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het artikel over op de klant.

Artikel 6: Retourzending en terugbetaling

-

6.1 De klant heeft het recht om artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Uitgesloten hierop zijn speciaal gemaakt, op uw verzoek geproduceerde producten en freezerbaits.

6.2 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontbinding van de overeenkomst aan HotConcept retour te zenden.

6.3 In geval van ontbinding zijn de kosten van retourzending voor de klant.

6.4 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt en het artikel onbeschadigd is.

6.5 HotConcept zal uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de klant betaalde bedrag retourneren.

Artikel 7: Slotbepalingen

-

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door HotConcept worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

7.4 HotConcept erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door HotConcept, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. Algemene Voorwaarden van de klant of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van koper wordt door HotConcept uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 HotConcept is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

1.4 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door HotConcept zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van HotConcept zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan HotConcept mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures, flyers en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden HotConcept niet.

2.2 HotConcept is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt HotConcept dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de klant mede.

2.3 HotConcept en de klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van HotConcept dient als uitgangspunt van bewijs van de door de klant aan HotConcept verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door HotConcept verrichtte leveringen.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijs voor een artikel wordt vermeld in euro’s, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In de meeste gevallen exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders is vermeld op de website.

3.2 HotConcept behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen vijf werkdagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4: Betaling
Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

Artikel 5: Levering
5.1 HotConcept streeft er naar uw geplaatste en betaalde bestelling in Nederland binnen 3 dagen, in België/Duitsland binnen 4 dagen en in Frankrijk binnen 5 werkdagen te leveren. Uitzondering hierop zijn speciaal voor de koper geproduceerde producten of producten waarbij specifiek staat vermeld dat de levertijd langer is.

5.2 De door HotConcept opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

5.3 Overschrijding van de door HotConcept opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.4 Zodra het artikel op het afleveradres aan de klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het artikel over op de klant.
Artikel 6: Retourzending en terugbetaling
-
6.1 De klant heeft het recht om artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Uitgesloten hierop zijn speciaal gemaakt, op uw verzoek geproduceerde producten en freezerbaits.

6.2 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontbinding van de overeenkomst aan HotConcept retour te zenden.

6.3 In geval van ontbinding zijn de kosten van retourzending voor de klant.

6.4 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt en het artikel onbeschadigd is.

6.5 HotConcept zal uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de klant betaalde bedrag retourneren.

Artikel 7: Slotbepalingen
7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door HotConcept worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

7.4 HotConcept erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2023 - 2024 hotconcept | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel